અમારી કંપનીની વર્કશોપ

અદ્યતન વર્કશોપ, વ્યાવસાયિક ડિઝાઇન ટીમ અને કડક ગુણવત્તા નિયંત્રણ સિસ્ટમ

1.Warehouse of raw materials

કાચી સામગ્રીનો વેરહાઉસ

2.Mould workshop

ઘાટ વર્કશોપ

3.Pull trough workshop

ખાડો વર્કશોપ ખેંચો

4.Ball bearing slides punching & cut
5.Assemble of ball bearing slides
6.rolling mill of undermount slides

બોલ બેરિંગ સ્લાઇડ્સ પંચિંગ અને કટ

બોલ બેરિંગ સ્લાઇડ્સનું એસેમ્બલ

અન્ડરમાઉન્ટ સ્લાઇડ્સની રોલિંગ મિલ

7.Undermount slides punching & cut
8.Undermount slides punch forming
9.Assemble of undermount slides

અન્ડરમાઉન્ટ સ્લાઇડ્સ પંચિંગ અને કટ

રચના કરતી અન્ડરમાઉન્ટ સ્લાઇડ્સ

અન્ડરમાઉન્ટ સ્લાઇડ્સનું એસેમ્બલ

10.Endurance test machine
11.Fatigue test machine
12.Finished stacking area

સહનશક્તિ પરીક્ષણ મશીન

થાક પરીક્ષણ મશીન

સ્ટેકીંગ ક્ષેત્ર સમાપ્ત